Vendet vakante aktuale

Aplikim i lire

NOA sh.a: I lire
Pėrshkrimi

Nese asnje prej vendeve vakante te listuara, nuk eshte i pershtatshem per ju, ose nese nuk ka vende te lira vakante, atehere ju mund te dergoni aplikimin tuaj tek ky link. Aplikim i lire.

Kushtet qė kėrkohen

Kushtet speciale


Oficer i Rekuperimit te Kredive

NOA sh.a: Njesia e Rekuperimit te Kredive
Pėrshkrimi

NOA kerkon te rekrutoje per rajonin e Durresit punonjes ne pozicionin Oficer i Rekuperimit te Kredive, i cili ka per qellim te siguroje mbledhjen dhe pagesen e kredive te :

1. Klienteve te NOA, per te cilat eshte marre nje Urdher Ekzekutimi/dosja e depozituar ne gjykate dhe jane klasifikuar me statusin write off ne sistemet e NOA sha
2. Klienteve te Bankave apo kompanive te tjera me te cilat lidhen marreveshje per Mbledhjen e kredive me probleme

Pergjegjesite kryesore:

1. Ka pergjegjesi per menaxhimin e portofolit te tij dhe realizimin e objektivave mujore me qellim rekuperimin sa me te shpejte te kredive te humbura dhe me nje kosto sa me te vogel
2. Zbaton ne menyre korrekte politikat dhe procedurat dhe strategjite qe jane pjese e realizimit te detyrave dhe pergjegjesive te tij
3. Studion dhe investigon dosjet e klienteve qe jane ne menaxhim te tij, ne menyre qe te kete nje pasqyre sa me te qarte dhe informacion sa me te sakte per situaten ekonomike, financiare, shoqerore dhe mundesite per pagese qe klienti mund te kete.
4. Rifreskon informacionin me te dhenat e sakta per klientin , te cilat i kane rezultuar gjate punes se tij
5. Takon rregullisht dhe ne menyre frekuente klientet ne portofolin e tij me te cilet zhvillon dhe mban marredhenie, negocion, ndjek, perdor ne vazhdimesi metoda pune te efektshme me qellim rekuperimin sa me te shpejte te detyrimeve dhe me nje kosto sa me te ulet.
6. Ne te gjitha ato raste kur kontaktet jane humbur me njerin ose me te gjithe debitoret, perdor mjete dhe menyra te ndryshme, me qellim identifikimin/rikontaktimin e tyre
7. Evidenton cdo te ardhur qe klienti perfiton/ka apo te ardhura te tjera qe mund te kene familjaret nga paga, pensioni, emigracioni etj.
8. Identifikon dhe ve ne zbatim menyra efektive per te marre informacion rreth investimeve qe mund te kete kryer klienti si dhe nese ka borxhe te tjera, me qellim te kete konkluzion te qarte e te sakte per aftesine paguese te klientit dhe sigurohet per ripagimin e kredise
9. Ne varesi te ecurise dhe negociatave me klientin propozon menyren se si do te behen pagesat ne vazhdim dhe sigurohet per zbatimin e ketyre marreveshjeve
10. Raporton mbi punen e bere, rezultatet e arritura dhe mbi cdo lloj informacioni tjeter te nevojshem
11. Propozon kalimin ne procedura permbarimore per rastet qe ka ne menaxhim, sipas procedures se brendshme te NOA.
12. Kryen cdo detyre qe i ngarkohet nga manaxheri i tij dhe qe eshte ne perputhje me rolin e tij ne kompani

Kushtet qė kėrkohen

1. Diplome universitare e preferueshme ne Juridik ose Administrim Biznesi, Finance, Ekonomi, ose ne fusha te tjera te ngjashme
2. E preferueshme 2 vjet eksperience qe lidhet me aktivitetet e menaxhimit te kredive me probleme
3. Aftesi per te bindur klientet per te paguar dhe/ose per tu ofruar alternativa te tjera zgjidhjeje
4. Aftesi te shkelqyera negocimi dhe komunikimi (verbale, ne te shkruar dhe ne degjim aktiv)
5. Aftesi per te menduar ne nje menyre kritike
6. Njohuri shume te mira mbi kodin civil, kodin e procedures civile dhe legjislacionin mbi funksionimin e sherbimit permbarimor privat dhe shteteror
7. Profil i orientuar ne menyre te shkelqyer drejt objektivit

Kushtet speciale

Lutemi te dergoni aplikimin tuaj on line duke plotesuar ne linkun http://www.noa.com.al/rekrutime/ formen e aplikimit per pozicionin perkates deri ne daten 4 tetor 2017.

Forma e aplikimit duhet te permbaje nje leter motivimi dhe nje CV. Ju bejme me dije se vetem kandidatet e perzgjedhur do te ftohen per nje testim me shkrim nga Departamenti i Burimeve Njerezore.


Oficer Kredie

NOA sh.a: Dega Elbasan
Pėrshkrimi

Identifikon mundesi shitje, gjeneron kliente te rinj ndersa realizon arritjen e objektivave individuale dhe siguron nje sherbim te shpejte dhe profesional per klientet potenciale dhe ekzistues ne menyre qe te siguroje nje marredhenie te shendetshme dhe cilesore.

Pergjegjesite Kryesore

1. Analizon tregjet potenciale ne menyre qe te identifikoje nevoja te mundshme dhe te zhvilloje nje plan kerkimor;
2. Nderton, miremban dhe zhvillon databaze kerkimore klientesh dhe siguron perditesime te rregullta ne menyre qe te lejoje parashikim te sakte;
3. Takohet me klientet potenciale per tā€™i informuar rreth produkteve dhe kushteve te kredise;
4. Identifikon kliente potenciale, individe ose biznese ne nevoje per financim dhe i bind ata per te marre kredi nga kompania;
5. Inicion, zhvillon dhe menaxhon marredheniet me kliente te rinj dhe ekzistues;
6. Vlereson risqet lidhur me aplikimin per kredi duke konsideruar karakterin e klientit, stabilitetin e biznesit, aspektet sezonale dhe tregun, si dhe informacionin ne sektorin perkates;
7. Inicion ne menyre proaktive negociata shitjesh per te arritur objektivat e shitjes;
8. Siguron keshillim financiar dhe sherbim klientesh cilesor;
9. Analizon kapacitetet ripaguese te klientit dhe percakton nese kredia mund te permbaje nje risk te pranueshem brenda udhezimeve te politikave te kredise;
10. Zhvillon plane specifike per perseritjen e biznesit me klientet ekzistues dhe ndermerr nisma pasuese te duhura.

Kushtet qė kėrkohen

1. Edukimi: Diplome universitare e preferueshme ne Kontabilitet, Finance, Ekonomi, Administrim Biznesi ose ne fusha te tjera te ngjashme;
2. Fusha e ekspertizes profesionale:
- Shitjet
- Marketingu
- Negocimi
3. Eksperienca e Punes: E preferueshme 2 vjet ne nje pozicion shitje ne nje institucion financiar;
4. Aftesi te shkelqyera komunikimi (verbale, ne te shkruar dhe ne degjim aktiv).


Kushtet speciale

Lutemi te dergoni aplikimin tuaj on line per pozicionin perkates deri ne daten 2 Tetor 2017. Forma e aplikimit duhet te permbaje nje leter motivimi dhe nje CV.

Ju bejme me dije se vetem kandidatet e perzgjedhur do te ftohen per nje testim me shkrim nga Departamenti i Burimeve Njerezore.


Oficer Kredie i Larte

NOA sh.a: Dega Elbasan
Pėrshkrimi

Qellimi i punes:

Identifikon mundesi shitje, gjeneron kliente te rinj ndersa realizon arritjen e objektivave individuale dhe siguron nje sherbim te shpejt dhe profesional per klientet potenciale dhe ekzistues ne menyre qe te siguroje nje marredhenie te shendetshme dhe cilesore. Mbeshtet integrimin e Oficereve te rinj te Kredise duke i trajnuar dhe duke i keshilluar ata ne zhvillimin e tyre profesional. Gjithashtu ndihmon Drejtorin e Deges ne detyrat operacionale ne dege.

Pergjegjesite kryesore:

1. Analizon tregjet potenciale ne menyre qe te identifikoje nevoja te mundshme dhe te zhvilloje nje plan kerkimor;
2. Nderton, miremban dhe zhvillon databaze kerkimore klientesh dhe siguron perditesime te rregullta ne menyre qe te lejoje parashikim te sakte;
3. Takohet me klientet potenciale per ti informuar rreth produkteve dhe kushteve te kredise;
4. Identifikon kliente potenciale, individe ose biznese ne nevoje per financim dhe i bind ata per te marre kredi nga kompania;
5. Inicion, zhvillon dhe menaxhon marredheniet me kliente te rinj dhe ekzistues;
6. Vlereson risqet lidhur me aplikimin per kredi duke konsideruar karakterin e klientit, stabilitetin e biznesit, aspektet sezonale dhe tregun, si dhe informacionin ne sektorin perkates;
7. Inicion ne menyre proaktive negociata shitjesh per te arritur objektivat e shitjes;
8. Siguron keshillim financiar dhe sherbim klientesh cilesor;
9. Analizon kapacitetet ripaguese te klientit dhe percakton nese kredia mund te permbaje nje risk te pranueshem brenda udhezimeve te politikave te kredise;
10. Menaxhon marredhenien me klientet, duke ju dhene zgjidhje kerkesave dhe ankesave;
11. Qendron i perditesuar ne lidhje me produktet, procedurat dhe politikat e reja, si dhe termat dhe kushtet e reja te propozuara nga Kompania;
12. Ofron mbeshtetje te shpejte ndaj kolegeve pergjegjes te manaxhimit te portofolit ne rrezik;
13. Kryen verifikime kredie, bazuar ne aprovimin e Komitetit te Riskut, mbi kredite nen kodin e tij/saj dhe mbi kredite e Oficereve te tjere nese kerkohet;
14. Siguron trajnim dhe mentorim te perditshem per Oficeret e rinj duke bere te mundur integrimin me te shpejte te tyre ne institucion;
15. Kryen te gjitha detyrat dhe ndermerr te gjitha pergjegjesite e Drejtorit te Deges gjate mungeses se tij sipas procedures ne fuqi per zevendesimin e Drejtorit te Deges;
16. Mbeshtet Drejtorin e Deges ne pergatitjen e raportimeve dhe ne takimet ditore te deges, sa here qe i kerkohet.

Kushtet qė kėrkohen

1. Diplome universitare e preferueshme ne Kontabilitet, Finance, Ekonomi, Administrim Biznesi ose ne fusha te tjera te ngjashme
2. Eksperienca e Punes e preferueshme 3 vjet si Analist Kredie ose te pakten 2 vite eksperience ne pozicione te ngjashme
3. Ekspertize profesionale ne fushat e shitjes, marketingut, negocimit dhe analizave
4. Aftesi shume te mira per te terhequr, menaxhuar dhe zhvilluar marredhenie biznesi
5. Aftesi te shkelqyera komunikimi (verbale, ne te shkruar dhe ne degjim aktiv)
6. Profil i orientuar ne menyre te shkelqyer drejt objektivit
7. Aftesi te treguara per te arritur objektivat e shitjes
8. Aftesi per te ndertuar marredhenie pozitive brenda kompanise dhe i afte te ndertoje ekspertize profesionale me integritet dhe perkushtim
9. Lojtar i shkelqyer skuadredhe aftesi te mira te ndertimit te skuadres
10. Kapacitet per te trajnuar te tjeret

Kushtet speciale

Jeni te lutur te dergoni aplikimin tuaj duke plotesuar aplikimin online ne http://www.noa.com.al/rekrutime/. Aplikimi juaj duhet te permbaje nje CV te perditesuar dhe nje leter motivimi per pozicionin perkates deri ne daten 2 Tetor 2017.

Vetem kandidatet e perzgjedhur do te njoftohen nga Departamenti i Burimeve Njerezore per nje testim me shkrim.


Oficer Kredie

NOA sh.a: Dega Korce
Pėrshkrimi

Qellimi i Punes

Identifikon mundesi shitje, gjeneron kliente te rinj ndersa realizon arritjen e objektivave individuale dhe siguron nje sherbim te shpejte dhe profesional per klientet potenciale dhe ekzistues ne menyre qe te siguroje nje marredhenie te shendetshme dhe cilesore.

Pergjegjesite Kryesore

1. Analizon tregjet potenciale ne menyre qe te identifikoje nevoja te mundshme dhe te zhvilloje nje plan kerkimor;
2. Nderton, miremban dhe zhvillon databaze kerkimore klientesh dhe siguron perditesime te rregullta ne menyre qe te lejoje parashikim te sakte;
3. Takohet me klientet potenciale per tā€™i informuar rreth produkteve dhe kushteve te kredise;
4. Identifikon kliente potenciale, individe ose biznese ne nevoje per financim dhe i bind ata per te marre kredi nga kompania;
5. Inicion, zhvillon dhe menaxhon marredheniet me kliente te rinj dhe ekzistues;
6. Vlereson risqet lidhur me aplikimin per kredi duke konsideruar karakterin e klientit, stabilitetin e biznesit, aspektet sezonale dhe tregun, si dhe informacionin ne sektorin perkates;
7. Inicion ne menyre proaktive negociata shitjesh per te arritur objektivat e shitjes;
8. Siguron keshillim financiar dhe sherbim klientesh cilesor;
9. Analizon kapacitetet ripaguese te klientit dhe percakton nese kredia mund te permbaje nje risk te pranueshem brenda udhezimeve te politikave te kredise;
10. Zhvillon plane specifike per perseritjen e biznesit me klientet ekzistues dhe ndermerr nisma pasuese te duhura.

Kushtet qė kėrkohen

Kerkesat Minimale
1. Edukimi: Diplome universitare e preferueshme ne Kontabilitet, Finance, Ekonomi, Administrim Biznesi ose ne fusha te tjera te ngjashme;
2. Fusha e ekspertizes profesionale:
- Shitjet
- Marketingu
- Negocimi
3. Eksperienca e Punes: E preferueshme 2 vjet ne nje pozicion shitje ne nje institucion financiar;
4. Aftesi te shkelqyera komunikimi (verbale, ne te shkruar dhe ne degjim aktiv).

Kushtet speciale

Lutemi te dergoni aplikimin tuaj on line duke plotesuar ne linkun http://www.noa.com.al/rekrutime/ formen e aplikimit per pozicionin perkates deri ne daten 19.09.2017.

Forma e aplikimit duhet te permbaje nje leter motivimi dhe nje CV. Ju bejme me dije se vetem kandidatet e perzgjedhur do te ftohen per nje testim me shkrim nga Departamenti i Burimeve Njerezore.


Oficer Kredie

NOA sh.a: Agjencia Belsh
Pėrshkrimi

Qellimi i punes:
Identifikon mundesi shitje, gjeneron kliente te rinj ndersa realizon arritjen e objektivave individuale dhe siguron nje sherbim te shpejt dhe profesional per klientet potenciale dhe ekzistues ne menyre qe te siguroje nje marredhenie te shendetshme dhe cilesore.

Detyrat dhe Pergjegjesite e pozicionit:
1. Analizon tregjet potenciale ne menyre qe te identifikoje nevoja te mundshme dhe te zhvilloje nje plan kerkimor
2. Nderton, miremban dhe zhvillon databaze kerkimore klientesh dhe siguron perditesime te rregullta ne menyre qe te lejoje parashikim te sakte
3. Takohet me klientet potenciale per tā€™i informuar rreth produkteve dhe kushteve te kredise
4. Identifikon kliente potenciale, individe ose biznese ne nevoje per financim dhe i bind ata per te marre kredi nga kompania
5. Inicion, zhvillon dhe menaxhon marredheniet me kliente te rinj dhe ekzistues
6. Vlereson risqet lidhur me aplikimin per kredi duke konsideruar karakterin e klientit, stabilitetin e biznesit, aspektet sezonale dhe tregun, si dhe informacionin ne sektorin perkates
7. Inicion ne menyre proaktive negociata shitjesh per te arritur objektivat e shitjes
8. Siguron keshillim financiar dhe sherbim klientesh cilesor
9. Zhvillon plane specifike per perseritjen e biznesit me klientet ekzistues dhe ndermerr nisma pasuese te duhura
10. Menaxhon marredhenien me klientet, duke ju dhene zgjidhje kerkesave dhe ankesave.

Kushtet qė kėrkohen

1. Diplome universitare e preferueshme ne Kontabilitet, Finance, Ekonomi, Administrim Biznesi ose ne fusha te tjera te ngjashme
2. Eksperience pune e preferueshme 2 vjet ne nje pozicion shitje ne nje institucion financiar
3. Aftesi te shkelqyera ne shitje, marketing dhe negocim
4. Patente drejtimi automjeti.

Kushtet speciale

Lutemi te dergoni aplikimin tuaj on line duke plotesuar ne linkun http://www.noa.com.al/rekrutime/ formen e aplikimit per pozicionin perkates deri ne daten 2 Tetor 2017. Forma e aplikimit duhet te permbaje nje leter motivimi dhe nje CV.
Ju bejme me dije se vetem kandidatet e perzgjedhur do te ftohen per nje testim me shkrim nga Departamenti i Burimeve Njerezore.


Oficer i Mbledhjes se Kredive ne Vonese

NOA sh.a: Dega Fier
Pėrshkrimi

Te mbledhe kredite ne vonese dhe te kontribuoje ne marredhenien e NOA Sh.a. me klientet qe kane vonesa duke siguruar qe klientet respektojne afatin e pagesave. Siguron nje cilesi te mire te portofolit te kredise te cilin manaxhon. Kontribuon ne CC e Deges ne parandalimin e dhenies se kredive me rrezik te larte te moskthimit nepermjet dhenies dhe marrjes se referencave.

Pergjegjesite Kryesore:

1. Ka pergjegjesi per menaxhimin e portofolit te tij kredive qe jane ne vonese dhe realizimin e objektivave mujore, dhe siguron qe kredite paguhen ne kohen e percaktuar ne kontraten e kredise;
2. Zbaton ne menyre korrekte politikat dhe procedurat e vendosura nga Kompania dhe qe jane pjese e realizimit te detyrave dhe pergjegjesive te tij;
3. Siguron saktesine e informacionit per klientin, bashkehuamarresin e garantoret, evidenton ne menyre te vazhdueshme ndryshimet e informacionit ne Procesverbalin e marrjes ne dorezim dhe ne sistem;
4. Takon rregullisht dhe ne menyre frekuente, sipas strategjise se miratuar, klientet ne portofolin e tij me te cilet zhvillon dhe mban marredhenie, negocion, ndjek, perdor ne vazhdimesi metoda pune te efektshme me qellim pagesen korrekte te detyrimit dhe krijimin e kushteve per vazhdimin e bashkepunimit te klientit me NOA Sh.a;
5. Evidenton arsyet e delinkuences, nese klienti ka biznes apo te ardhura te tjera ne familje si nga puna, pensioni, emigracioni;
6. Llogarit te ardhurat nga biznesi, apo te ardhura nga burime te tjera ne familje me qellim motivimin e klientit per te paguar;
7. Investigon dhe merr informacion rreth investimeve qe mund te kete kryer klienti si dhe nese ka borxhe te tjera, me qellim te dale ne konkluzion te qarte e te sakte per aftesine paguese te klientit dhe sigurohet per ripagimin e kredise;
8. Kryen propozimet per ristrukturim apo riskedulim te kredise;
9. Respekton politiken qe eshte ne fuqi per faljen e gjobave;
10. Raporton ne Komitetin e Delinkuences dhe ne Njesine e Mbledhjes se Kredive lidhur me perpjekjet e kryera dhe rezultatet e arritura per:
- zgjidhjen e problemeve te kredise
- mbledhjen dhe organizimin e informacionit te duhur ne lidhje me mashtrimet, pagesat, humbjet, etj.
11. Propozon dhe siguron zbatimin e procedures per kalimin per ndjekje ligjore edhe para afatit te evidentuar ne proceduren e percaktuar;
12. Jep mendime per permiresimin e punes te procedurave dhe politikave te kredise me qellim minimizimin e riskut te kredise;
13. Jep referenca te pergjegjegjshme per rastet ne Komitet Kredie nese ka informacion;
14. Raporton dhe zbaton instruksionet e dhena nga Menaxheri Zonal i Mbledhjes se Kredive;
15. Kryen cdo detyre tjeter qe ka lidhje me punen e tij sipas kerkesave te Menaxherit Rajonal;

Kushtet qė kėrkohen

1. Edukimi: Diplome universitare e preferueshme ne Finance, Ekonomi, Administrim Biznesi, Juridik ose ne fusha te tjera te ngjashme
2. Fusha e ekspertizes profesionale: Negocimi
3. Eksperienca e Punes: E preferueshme 2 vjet experience qe lidhet me aktivitetet e menaxhimit te kredive me probleme
4. Aftesi te shkelqyera komunikimi (verbale, ne te shkruar dhe ne degjim aktiv)
5. Profil I orientuar ne menyre te shkelqyer drejt objektivit
6. Aftesi te zhvilluara per te negociuar
7. Aftesi shume te mira per te kryer analiza te te ardhurave per te vleresuar kapacitetin e klientit
8. Aftesi per te menduar ne nje menyre kritike
9. Aftesi per vendimmarrje
10. Menaxhimi dhe koordinimi i kohes dhe veprimeve

Kushtet speciale

Lutemi te dergoni aplikimin tuaj on line duke plotesuar ne linkun http://www.noa.com.al/rekrutime/ formen e aplikimit per pozicionin perkates deri ne daten 25 gusht 2017. Forma e aplikimit duhet te permbaje nje leter motivimi dhe nje CV.

Ju bejme me dije se vetem kandidatet e perzgjedhur do te ftohen per nje testim me shkrim nga Departamenti i Burimeve Njerezore.


Oficer i Mbledhjes se Kredive ne Vonese

NOA sh.a: Agjencia Gjirokaster
Pėrshkrimi

Pergjegjesite Kryesore:

1. Ka pergjegjesi per menaxhimin e portofolit te tij kredive qe jane ne vonese dhe realizimin e objektivave mujore, dhe siguron qe kredite paguhen ne kohen e percaktuar ne kontraten e kredise;
2. Zbaton ne menyre korrekte politikat dhe procedurat e vendosura nga Kompania dhe qe jane pjese e realizimit te detyrave dhe pergjegjesive te tij;
3. Siguron saktesine e informacionit per klientin, bashkehuamarresin e garantoret, evidenton ne menyre te vazhdueshme ndryshimet e informacionit ne Procesverbalin e marrjes ne dorezim dhe ne sistem;
4. Takon rregullisht dhe ne menyre frekuente, sipas strategjise se miratuar, klientet ne portofolin e tij me te cilet zhvillon dhe mban marredhenie, negocion, ndjek, perdor ne vazhdimesi metoda pune te efektshme me qellim pagesen korrekte te detyrimit dhe krijimin e kushteve per vazhdimin e bashkepunimit te klientit me NOA Sh.a;
5. Evidenton arsyet e delinkuences, nese klienti ka biznes apo te ardhura te tjera ne familje si nga puna, pensioni, emigracioni;
6. Llogarit te ardhurat nga biznesi, apo te ardhura nga burime te tjera ne familje me qellim motivimin e klientit per te paguar;
7. Investigon dhe merr informacion rreth investimeve qe mund te kete kryer klienti si dhe nese ka borxhe te tjera, me qellim te dale ne konkluzion te qarte e te sakte per aftesine paguese te klientit dhe sigurohet per ripagimin e kredise;
8. Kryen propozimet per ristrukturim apo riskedulim te kredise;
9. Respekton politiken qe eshte ne fuqi per faljen e gjobave;
10. Raporton ne Komitetin e Delinkuences dhe ne Njesine e Mbledhjes se Kredive lidhur me perpjekjet e kryera dhe rezultatet e arritura per:
- zgjidhjen e problemeve te kredise
- mbledhjen dhe organizimin e informacionit te duhur ne lidhje me mashtrimet, pagesat, humbjet, etj.
11. Propozon dhe siguron zbatimin e procedures per kalimin per ndjekje ligjore edhe para afatit te evidentuar ne proceduren e percaktuar;
12. Jep mendime per permiresimin e punes te procedurave dhe politikave te kredise me qellim minimizimin e riskut te kredise;
13. Jep referenca te pergjegjegjshme per rastet ne Komitet Kredie nese ka informacion;
14. Raporton dhe zbaton instruksionet e dhena nga Menaxheri Zonal i Mbledhjes se Kredive;
15. Kryen cdo detyre tjeter qe ka lidhje me punen e tij sipas kerkesave te Menaxherit Rajonal;

Kushtet qė kėrkohen

1. Edukimi: Diplome universitare e preferueshme ne Finance, Ekonomi, Administrim Biznesi, Juridik ose ne fusha te tjera te ngjashme
2. Fusha e ekspertizes profesionale: Negocimi
3. Eksperienca e Punes: E preferueshme 2 vjet experience qe lidhet me aktivitetet e menaxhimit te kredive me probleme
4. Aftesi te shkelqyera komunikimi (verbale, ne te shkruar dhe ne degjim aktiv)
5. Profil I orientuar ne menyre te shkelqyer drejt objektivit
6. Aftesi te zhvilluara per te negociuar
7. Aftesi shume te mira per te kryer analiza te te ardhurave per te vleresuar kapacitetin e klientit
8. Aftesi per te menduar ne nje menyre kritike
9. Aftesi per vendimmarrje
10. Menaxhimi dhe koordinimi i kohes dhe veprimeve

Kushtet speciale

Lutemi te dergoni aplikimin tuaj on line duke plotesuar ne linkun http://www.noa.com.al/rekrutime/ formen e aplikimit per pozicionin perkates deri ne daten 19 shtator 2017. Forma e aplikimit duhet te permbaje nje leter motivimi dhe nje CV.

Ju bejme me dije se vetem kandidatet e perzgjedhur do te ftohen per nje testim me shkrim nga Departamenti i Burimeve Njerezore.PO JOGjuhė tė huaja

Shumė mirė
Mirė
Mjaftueshėm
x
PO
JO

Me dėrgimin e kėtij aplikimi unė ju autorizoj tė kryeni kėrkime dhe pyetje nė lidhje me historinė time personale tė punėsimit ose shėndetėsore, si dhe me ēėshtje tė tjera qė lidhen me tė dhe qė konsiderohen tė domosdoshme pėr tė marrė njė vendim pėr marrjen nė punė. Unė i lejoj punėdhėnėsve, referuesve tė ndryshėm qė lidhen me periudhėn e shkollės ose personave tė tjerė tė pėrgjegjshem,qė t'i pėrgjigjen pyetjeve nė lidhje me aplikimin tim. Gjithashtu autorizoj NOA tė ruajė aplikimin tim nė rast nevoje rekrutimi pėr njė periudhė 6 mujore nga data e marrjes sė tij.

Kėshilla pėr plotėsimin e kėtij aplikacioni:

  1. Plotėsimi i formularit nuk nėnkupton punėsimin tuaj nė NOA.
  2. Plotėsimi i formularit bėhet me shkronja "kapitale", duke shfrytėzuar hapėsirat e vėna.
  3. Jepni shpjegime aty ku kėrkohet.
  4. Sigurohuni qė e keni lexuar mirė aplikimin online pėrpara se ta dėrgoni atė.