Vendet vakante aktuale

Aplikim i lire

NOA sh.a: I lire
Pėrshkrimi

Nese asnje prej vendeve vakante te listuara, nuk eshte i pershtatshem per ju, ose nese nuk ka vende te lira vakante, atehere ju mund te dergoni aplikimin tuaj tek ky link. Aplikim i lire.

Kushtet qė kėrkohen

Kushtet speciale


Drejtor

NOA sh.a: Njesia e Rekrutimit dhe Zhvillimit te Karrieres
Pėrshkrimi

Pergjegjes per menaxhimin e proceseve te burimit te kandidateve, intervistimit, rekrutimit dhe integrimit per te siguruar punesimin e talenteve te kualifikuar per te plotesuar nevojat aktuale dhe te ardhshme te kompanise dhe per te lejuar mbajtjen e talenteve dhe per te mbeshtetur punonjesit e rinj ne integrimin e tyre. Ndihmon ne menyre thelbesore ne suksesin e kompanise, nepermjet coaching, trajnimit dhe zhvillimit te punonjesve te saj.

Pergjegjesite Kryesore:
- Zhvillon proceset e nevojshme per te siguruar terheqjen e kandidateve te talentuar, eksploron praktikat me te mira te tregut ne rekrutim dhe zbaton praktikat me te mira te pershtatshme ne kompani;
- Menaxhon proceset e burimit te kandidateve, intervistimit, rekrutimit dhe integrimit per te siguruar punesimin dhe mbajtjen e talenteve te kualifikuar;
- Pergjegjes per zhvillimin e proceseve te rekrutimit dhe zbatimin e risive ne fushen e rekrutimit;
- Udheheq dhe ben propozime konkrete per permiresimin e proceseve dhe procedurave lidhur me rekrutimin e brendshem dhe te jashtem, integrimin, zhvillimin dhe aktivitetet e trajnimit;
- Garanton vendosjen dhe zbatimin e nje procesi rekrutimi te drejte, transparent dhe jo diskriminues;
- Percakton strategjine e komunikimit ne mediat sociale per profile te ndryshme pune dhe funksione ne kompani;
- Udheheq intervista dhe siguron qe anetaret e panelit te intervistave jane te trajnuar per te marre pjese ne procesin e rekrutimit;
- Siguron qe procesi i integrimit zbatohet si duhet;
- Ben propozime konkrete dhe zbaton, nen mbikeqyrjen e Drejtorit te BNJ, projektet lidhur me permiresimin e markes se NOA;
- Siguron qe pershkrimet e punes jane te perditesuara per Ƨdo njesi organizative;
- Zhvillon dhe mban marredheniet me Universitetet me te mira ne vend dhe siguron qe NOA te kete mundesine e organizimit te aktiviteteve ne keto universitete;
- Percakton ne bashkepunim me manaxhimin e NOA dhe siguron zbatimin e duhur te planit vjetor te trajnimeve;
- Planifikon, udheheq dhe administron programet e trajnimit & zhvillimit per te permiresuar kompetencat e punonjesve te NOA, aftesite dhe njohurite ne perputhje me strategjine e biznesit dhe ne zbatim te planit vjetor te trajnimeve;
- Siguron zbatimin e duhur te aktiviteteve zhvilluese te aprovuara si coaching, mentorim per punonjesit e identifikuar si suksesore;
- Pergjegjes per krijimin dhe ofrimin e programeve te posacme te trajnimit per te zgjeruar talentet dhe aftesite ne te gjithe punonjesit ne te gjitha nivelet brenda organizates;
- Shqyrton tregun e trajnimeve te jashtme dhe propozon programe ne KBNJ bazuar ne planin vjetor te trajnimeve;
- Krijon materialet e trajnimit, module mesimi online dhe materiale per kurse;
- Monitoron dhe vlereson programet e trajnimit per te siguruar qe ato jane te perditesuara me politikat/procedurat dhe jane efektive;
- Zbaton dhe ben propozime konkrete per permiresimin e proceseve te manaxhimit te performances;
- Siguron qe vleresimi vjetor i performances kryhet ne kohe dhe ne menyre transparente dhe konstruktive per gjithe punonjesit ne baza vjetore dhe monitoron dhe siguron zbatimin e duhur te planit personal te zhvillimit;
- Sjell ide dhe angazhohet teresisht ne grupe pune dhe komitete pa u kufizuar, duke u fokusuar mbi menyren se si gjerat te funksionojne me mire dhe me shpejte;
- Ofron mentorim, coaching dhe keshillim duke vepruar si trajner i punonjesve.

Kushtet qė kėrkohen

1. Kerkesat Minimale
ļ‚§ Edukimi: Diplome universitare ne Ekonomi, Shkencat Sociale, Menaxhim ose te tjera te ngjashme me BNJ;
ļ‚§ Eksperience profesionale:
- Aftesi te shkelqyera intervistimi;
- Trajnim dhe Zhvillim;
- Aftesi Komunikimi;
- Dizenjimi i materialeve te trajnimit;
ļ‚§ Eksperience pune:
- Preferohet 5 vjet eksperience ne fushat e rekrutimit dhe/ose trajnim & zhvillimit, ne Sektorin financiar;
- Minimumi dy vite eksperience menaxheriale ne nje institucion financiar privat.

2. Kompetencat e profilit:
- Aftesi te shkelqyera intervistimi dhe trajnimi;
- Aftesi te shkelqyera te dizenjoje materiale trajnimi dhe suporti;
- Iniciativa te mira dhe mundesi per te ofruar ide te reja;
- Aftesi shume te mira organizimi dhe planifikimi ne menyre qe te zbatoje afatet dhe objektivat;
- Aftesi shume te mira per te udhehequr dhe zhvilluar njerezit;
- Aftesi te shkelqyera nderpersonale dhe komunikimi;
- Aftesi per te kuptuar modelin e pergjithshem te biznesit dhe mjedisin ne nje institucion financiar; Aftesi te demonstruara per te manaxhuar ne menyre efektive shume prioritete njeheresh; Aftesi te shkelqyera te gjuhes Angleze, verbale dhe me shkrim

Kushtet speciale

Jeni te lutur te dergoni aplikimin tuaj duke plotesuar aplikimin online ne http://www.noa.com.al/rekrutime/.

Aplikimi juaj duhet te permbaje nje CV te perditesuar dhe nje leter motivimi per pozicionin perkates deri ne date 13 Gusht 2018.

Vetem kandidatet e perzgjedhur do te njoftohen nga Departamenti i Burimeve Njerezore per nje interviste.


Auditor i Brendshem i Larte

NOA sh.a: Departamenti i Auditit te Brendshem
Pėrshkrimi

Siguron perfundimin me sukses te angazhimeve te caktuara te auditit, duke perfshire planifikimin paraprak dhe aktivitetet e mbylljes. Organizon dhe planifikon aktivitetet e perditshme te auditoreve te tjere te brendshem te perfshire ne projekte auditi. Aplikon konceptet e riskut dhe te kontrollit te skenareve te hasura dhe identifikon Ƨdo Ƨeshtje te mundshme.

- Identifikon dhe vlereson riskun e kompanise dhe jep kontribut te rendesishem ne zhvillimin e planit vjetor te auditit te brendshem;
- Kryen procedurat e auditit, duke perfshire identifikimin dhe percaktimin e Ƨeshtjeve, zhvillimin e kritereve, shqyrtimin dhe analizimin e evidencave, dhe dokumentimin e proceseve dhe procedurave;
- Kryen intervista, rishikon dokumente, zhvillon dhe administron pyetesoret, pergatit memo permbledhese dhe pergatit dokumentat;
- Identifikon, zhvillon, dhe dokumenton Ƨeshtjet e auditit dhe rekomandimet per permiresim duke perdorur gjykim te pavarur ne lidhje me departamentet / proceset e audituara;
- Sigurohet qe konkluzionet e auditit jane te dokumentuara sakte;
- Siguron ose ndihmon ne ofrimin e trajnimeve dhe udhezimeve per stafin tjeter te auditit te brendshem ne kryerjen e auditeve dhe Ƨeshtjeve te tjera te lidhura me auditin;
- Kryen trajnime per stafin e kompanise per aktivitetet e auditit;
- Diskuton Ƨeshtjet e identifikuara me Drejtorin e Departamentit te Auditit te Brendshem per te siguruar qe Ƨdo shqetesim i mundshem te jete trajtuar ne kohen e duhur dhe me efektivet dhe e mbeshtet ate ne ekzekutimin / projekte te veƧanta komplekse dhe konfidenciale te auditit;
- Kryen pune te tjera te caktuara nga Drejtori i Departamentit.

Kushtet qė kėrkohen

Edukimi :
- Diplome universitare ne Audit, Finance, Teknologji ose fusha te tjera te ngjashme;
Eksperienca e punes:
- Minimumi 3 vjet pervoje ne auditin e brendshem, auditin e jashtem, operacione, kontabilitet, etj

Fusha e kompetences profesionale :
- Auditi i brendshem;
- Njohuri shume te mira te rregulloreve ose ligjeve te Bankes se Shqiperise persa i perket subjekteve financiare jo banka;
- Manaxhim projektesh;
- Aftesi per te vezhguar dhe per te kuptuar proceset e biznesit qe sigurojne procese jane te dokumentuara plotesisht dhe saktesisht;
- Aftesi te perktheje standardet e auditit nepermjet aplikimit praktik;
- Njohuri te mira te Standardeve Nderkombetare te Auditit.

Kompetencat e Profilit:
- Aftesi shume te mirate kuptimit te qeverisjes, riskut, dhe kontrollit te pershtatshme per kompanine;
- Integritet i larte dhe etike profesionale;
- Aftesi te shkelqyera nderveprimi dhe komunikimi;
- Aftesi ne manaxhimin dhe drejtimin e proceseve te ndryshme auditi ne nje institucion financiar;
- Aftesi te shkelqyera organizimi dhe monitorimi, duke perfshire aftesine per te trajtuar prioritetet konkurruese dhe per te permbushur te gjitha afatet dhe angazhimet;
- Aftesi te demonstruara ne zgjidhjen e Ƨeshtjeve sensitive;
- Aftesi te shkelqyera shkrimi dhe komunikimi ne Anglisht.

Kushtet speciale

Jeni te lutur te dergoni aplikimin tuaj duke plotesuar aplikimin online ne http://www.noa.com.al/rekrutime/.

Aplikimi juaj duhet te permbaje nje CV te perditesuar dhe nje leter motivimi per pozicionin perkates deri ne date 9 Gusht 2018.

Vetem kandidatet e perzgjedhur do te njoftohen nga Departamenti i Burimeve Njerezore per nje testim me shkrim.


Oficer Kredie

NOA sh.a: Dega Elbasan
Pėrshkrimi

Oficeri i Kredise siguron arritjen e objektivave vjetore dhe mujore per rritjen dhe cilesine e portofolit duke identifikuar oportunitetet e shitjes dhe gjenerimin e klienteve te rinj duke qene pergjegjes per tere ciklin e jetes se kredise se nje klienti ne NOA.
Detyrat dhe Pergjegjesite e pozicionit:
1. Analizon tregjet potenciale ne menyre qe te identifikoje nevoja te mundshme dhe zhvillon nje plan kerkimor duke konsideruar profilin e duhur te klientit ne NOA;
2. Promovon sherbim te shpejte dhe profesional klienteve potenciale dhe ekzistues ne menyre qe te siguroje nje marredhenie afatgjate dhe te shendetshme;
3. Identifikon kliente potenciale, individe ose biznese ne nevoje per financim dhe i bind ata per financim ose ofron keshillim financiar;
4. Zhvillon takime me kliente potenciale per te rritur ndergjegjesimin mbi produktet tona dhe kushtet e kredidhenies;
5. Inicion ne menyre proaktive negociata shitjesh per te arritur objektivat e shitjes;
6. Inicion, zhvillon dhe menaxhon marredheniet me kliente te rinj dhe ekzistues;
7. Nderton, miremban dhe zhvillon databaze kerkimore klientesh dhe siguron perditesime te rregullta ne menyre qe te lejoje parashikim te sakte;
8. Vlereson risqet lidhur me aplikimin per kredi duke konsideruar karakterin e klientit, stabilitetin e biznesit, aspektet sezonale dhe tregun, si dhe informacionin ne sektorin perkates;
9. Analizon kapacitetet ripaguese te klientit dhe percakton nese kredia mund te permbaje nje risk te pranueshem brenda udhezimeve te politikave te kredise;
10. Kryen te gjithe kontrollet e nevojshme sipas procesit te kredidhenies mbi historikun e kredive te paleve dhe personave te lidhur si dhe dokumentacionit perkates qe eshte pjese e propozimit per aprovim;
11. Kryen analizen financiare saktesisht dhe referon vendimin e tij ne komitetin e kredise ne perputhje me procedurat e kredidhenies;
12. Zhvillon plane specifike per perseritjen e biznesit me klientet ekzistues dhe ndermerr nisma pasuese te duhura
13. Qendron i perditesuar ne lidhje me produktet procedurat dhe politikat e reja, dhe termat dhe kushtet e reja te propozuara nga Kompania;
14. Performon mbledhjen e hershme dhe intensive te kredise dhe ndjek vonesat sipas strategjise se kompanise me fokus normalizimin e pageses se kredise duke u perqendruar tek negociimi me klientin;

Kushtet qė kėrkohen


1. Diplome universitare e preferueshme ne Kontabilitet, Finance, Ekonomi, Administrim Biznesi ose ne fusha te tjera te ngjashme;
2. Eksperience pune e preferueshme 2 vjet ne nje pozicion shitje ne nje institucion financiar;
3. Aftesi shume te mira per te terhequr, menaxhuar dhe zhvilluar marredhenie biznesi;
4. Aftesi te shkelqyera analize financiare.

Kushtet speciale

Lutemi te dergoni aplikimin tuaj on line per pozicionin perkates deri ne daten 20 Gusht 2018. Forma e aplikimit duhet te permbaje nje leter motivimi dhe nje CV.

Ju bejme me dije se vetem kandidatet e perzgjedhur do te ftohen per nje testim me shkrim nga Departamenti i Burimeve Njerezore.


PO JOGjuhė tė huaja

Shumė mirė
Mirė
Mjaftueshėm
x
PO
JO

Me dėrgimin e kėtij aplikimi unė ju autorizoj tė kryeni kėrkime dhe pyetje nė lidhje me historinė time personale tė punėsimit ose shėndetėsore, si dhe me ēėshtje tė tjera qė lidhen me tė dhe qė konsiderohen tė domosdoshme pėr tė marrė njė vendim pėr marrjen nė punė. Unė i lejoj punėdhėnėsve, referuesve tė ndryshėm qė lidhen me periudhėn e shkollės ose personave tė tjerė tė pėrgjegjshem,qė t'i pėrgjigjen pyetjeve nė lidhje me aplikimin tim. Gjithashtu autorizoj NOA tė ruajė aplikimin tim nė rast nevoje rekrutimi pėr njė periudhė 6 mujore nga data e marrjes sė tij.

Kėshilla pėr plotėsimin e kėtij aplikacioni:

  1. Plotėsimi i formularit nuk nėnkupton punėsimin tuaj nė NOA.
  2. Plotėsimi i formularit bėhet me shkronja "kapitale", duke shfrytėzuar hapėsirat e vėna.
  3. Jepni shpjegime aty ku kėrkohet.
  4. Sigurohuni qė e keni lexuar mirė aplikimin online pėrpara se ta dėrgoni atė.