Konferenca e Mikrofinances Shqiptare


Konferenca e Mikrofinances Shqiptare

DSCF1693

Gjithashtu në konferencë u diskutua për rolin aktual që ka Mikrofinanca në treg, duke i shërbyer asaj kategorie klientësh që për motive të ndryshme është lënë jashtë vëmendjes apo kujdesit të sistemit bankar, faktor ky që e rrit akoma më shumë ndikimin e saj të rëndësishëm ekonomik dhe social në këtë segment të tregut. Gjatë viteve, institucionet e mikrofinancës kanë injektuar në ekonominë shqiptare më shumë se një miliardë dollarë, duke ndikuar ndjeshëm në rritjen e punësimit në Shqipëri. Sot këto institucione, të cilat janë prezente në të gjithë Shqipërinë, kanë punësuar më shumë se 1000 punonjës dhe ju shërbejnë më shumë se 60 mijë klientëve aktiv. Misioni i tyre ka qënë dhe vijon të jetë zbutja e varfërisë dhe zhvillimi i vetëpunësimit, por më tej ky mision mund të marrë dimensione të reja duke synuar që institucionet e mikrokreditit të bëjnë edhe më shumë se kaq, të kthehen në një motorr nxitës për zhvillimin e bizneseve konkurruese dhe të qëndrueshme në treg.

Në fund të takimit, përfaqësues të mikrofinancës ngritën në diskutim edhe njërën prej ideve të shpalosura së fundmi ndër institucionet financiare jobankare, e cila sugjeron krijimin e hapësirave për aksesimin e depozitave të publikut nga institucionet e mikrofinancës, fonde të cilat sot janë ende të pa investuara. Implementimi i kësaj ideje do të ndikonte në reduktimin e kostove të fondeve dhe rrjedhimisht në norma interesi më të favorshme për klientët e këtij sektori. Lidhur me këtë sugjerim, përfaqësues te Bankës së Shqipërisë u shprehën që duhen vlerësuar me kujdes avantazhet dhe disavantazhet e modelit të ri të sugjeruar krahasuar me atë ekzistues. Gjithashtu, gjatë konferencës u diskutua për mundësinë dhe nevojën e ndikimit në organet ligjvënëse me qëllim riformatimin dhe përmirësimin e kuadrit ligjor për funksionimin e mirë të institucioneve të mikrofinancës në përputhje me nevojat e tregut.

DSCF1471

DSCF1436

DSCF1693

DSCF1693

DSCF1693

DSCF1693

DSCF1693