NOA Holding


NOA Holdings Ownership Structure

NOA Holdings

NOA Holdings N.V. eshte nje kompani aksionere me nje staf te vogel udheheqes te kualifikuar te cilet punojne ngushte dhe ne menyre active me skuadrat lokale te manaxhimit, per te nxitur ekzekutimin, arritjen e objektivave dhe mbeshtetje per nje rritje te shendetshme. Nje qeverisje e forte arrihet nepermjet mbikqyrjes se Keshillit Mbikqyres

NOA eshte prezente ne Poloni dhe Shqiperi dhe aktivisht eshte duke ndjekur perthithje te reja ne Evropen Qendrore dhe Lindore.

NOA vazhdimisht punon me keshilltaret e saj, qe jane nje berthame e rendesishme e rrjetit dhe filozofise se punes. NOA perfaqeson nje menyre inovatore per financime te shendetshme duke :

  • Perthithur platforma microfinance ose banka te nje madhesie mesatare ne nje vlere te favorshme.
  • Influencuar njohurite tona te blerjes dhe operacioneve te institucioneve financiare ne tregjet ne zhvillim, zona jone e forte e ekspertizes dhe aftesia e demonstruar e rekrutimit dhe mbajtja e talenteve, njohurite njerezore jane vlera qe ne NOA vleresohen, terhiqen dhe integrohen me sukses per te garantuar qe bizneset do te jene nje vlere e shtuar.
  • Duke bere ndryshime te kontrolluara ne bizneset e perthithura me implementimin e praktikave te biznesit te qarta, te miremenduara dhe te provuara si te sukseshme.
  • Mundesuar qe biznesi i NOA-s te arrije maksimalisht potencialin e vet me zhvillimin dhe implementimin e modeleve te pershkallezuara dhe mbizoteruese te biznesit.

Kjo strategji garanton arritje te rezultateve me te larta duke shkallezuar njohurite, praktikat dhe burimet per te arritur sinergji te verteta dhe per te prodhuar nje Grup qe eshte me i vlefshem se shumat e pjeseve te ndara.

Moto jone eshte: “Through hardships to the stars ”