Kredi për Bizneset e Vogla


Doni të zhvilloni më tej biznesin tuaj? Konkurenca është bërë e ashpër dhe kërkon ndërhyrje në produkte të reja dhe teknologji?
Ambjentet nuk plotësojnë kapacitetin e kërkuar dhe ju dëshironi ta rregulloni? Dëshironi të blini ambjentet tuaja duke reduktuar
kostot e qerasë? Partneri i duhur për zhvillimin e Biznesit tuaj është NOA.
Vlera e kredise:
Kohezgjatja ne muaj:
Kesti mujor:
  • Financim 100% të planit të investimit
  • Kolateral fleksibël
  • Dokumentacion minimal
  • Shërbim në ambientet e biznesit

Shuma: 3,000,000 – 14,000,000
Afati: 6 muaj – 84 muaj

 

Dokumenta që duhen

  1. Kartë Identiteti
  2. Çertifikatë familjare
  3. Formulari i deklarimit dhe pagesës së tatimit mbi fitimin
    (që gjenerohet nga www.tatime.gov.al

 

* Për informacione të mëtejshme mund të kontaktoni në nr +355 68 400 14 03
  ose të vizitoni një prej degëve tona. Degët e NOA-s